Dokkyô Saitama Kôkô
 

Teramae 316, Onma-Shinden,
Koshigaya-shi,
Saitama 343-0037
Tel.: (48) 977 5441
Fax.:(48) 977 2031
eMail: senior@dokkyo-saitama.ed.jp
URL: http://www.dokkyo-saitama.ed.jp/senior/fra_high_top.html
     
     
  Auswahlgruppe