Hodogaya Kôkô
 

Kawashima-cho 1557, Hodogaya-ku, Yokohama 240-0045
Tel.: (45) 3717781
Fa.: (45) 3714560
     
     
  Auswahlgruppe