Sapporo Atsubetsu Kôkô
 

Yamamoto 750-15,
Atsubetsu-cho,
Atsubetsu-ku,
Sapporo 004-0069
Tel.: (11) 8927 661
Fax.: (11) 8927 799
eMail: sapporoatsubetsu-z1@hokkaido-c.ed.jp
     
     
  Auswahlgruppe