Senzoku Gakuen Daigaku Fuzoku Kôkô
 

Hisamoto 2-3-1,
Takatsu-ku, Kawasaki
Kanagawa 213-8580
Tel.: (44) 856 2777
Fax.: (44) 856 2971
eMail: ao@jh-staff.senzoku.ac.jp
URL: http://www.senzoku-gakuen.ed.jp/
     
     
  Auswahlgruppe