Toritsu Daigaku Fuzoku Kôkô
 

Yakumo 1-1-2,
Meguro-ku,
Tokyo 152-0023
Tel.: (3) 3723 9966
Fax.: (3) 3724 7041
URL: http://www.toritsudai-h.metro.tokyo.jp/
     
     
  Auswahlgruppe