New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)
  Shin Enerugî Sangyô Gijutsu Sôgô Kaihatsu Kikô
 

MUZA Kawasaki Central Tower
1310 Omiya-cho,
Saiwai-ku, Kawasaki City
Kanagawa 212-8554
Tel.: (44)520 5100
Fax: (44)520 5103
URL: http://www.nedo.go.jp
     
     
  Auswahlgruppe